TIN TỨC & HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

05/09/2017
cap ma kem

Khách hàng: Phân phối 1.550m cáp mạ và gần 3.000 bộ ốc xiết cáp cho Cty tại Hà Nội

Sản phẩm cung cấp: 1.000m cáp 6×12+FC phi 14. 500m cáp 6×12+FC phi 8. 50m cáp 6×37+FC phi 20.
05/09/2017
cap ma kem 6x36

Khách hàng: Cung cấp 6.500m cáp 6×12+FC và phụ kiện cho CTY XD – Hà Nội (đơn 2)

Sản phẩm cung cấp: 4.500m cáp 6×12+FC phi 10. 1000m cáp 6×12+FC phi 12. 1000m cáp 6×12+FC phi 14.
HOTLINE
0983 514 800